ཉི་མ།ཟླ་བ།མིག་དམར།ལྷག་པ།ཕུར་བུ།པ་སངས།སྤེན་པ།

ཚ་རྔ་འགག་ཆུ་ཤུགས་གློག་འདོན་ས་ཚིགས་ནི་གློག་འདོན་དང་འབྲུབ་འགོག བྱེ་མ་གཏོང་ཕུད། འཁྱགས་རོམ་གཏོར་བཤང་། ཆུ་འཐེན་པ་དང་ཞིང་ལ་ཆུ་གཏོང་བ་བཅས་གཞི་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་ཆུ་བེད་འགག་རྩའི་མ་ལག་ཅིག་ཡིན་ཞིང་། འདི་དག་གིས་གྲུབ་པའི་རགས་ཆེན་གྱི་ལྗོངས་བཀོད་ཀྱིས། རྨ་ཆུའི་འགྲམ་ངོགས་ཀྱི་བརྗིད་ཆགས་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་རི་ཆུའི་མཛེས་ལྗོངས་ཤིག་ང་ཚོའི་མིག་མདུན་དུ་བསྟར།

ཁ་བྱང་ཕྱོགས་སྟོན།